3d Printkompas

Projectsamenvatting

Logo Efro Fc 600x600 0 1

In dit project werkt een cluster van verschillende noordelijke bedrijven en kennisinstellingen samen aan het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis op het gebied van 3D-printen en 3D-elektronica en worden noordelijke mkb-bedrijven ondersteund in het verhogen van het kennisniveau van deze technologieën.

Onderdeel is ook dat er een Virtual Shared Facility ontstaat. Partijen zullen middels deze Virtual Shared Facility gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten en infrastructuur voor de technieken 3D-metaalprinten, 3D-kunststof/composietprinten, 3D-glasprinten, en 3D-elektronica.

Logo Snn Fc 600x600 0

Deze Virtual Shared Facility zal bereikbaar zijn voor het mkb en onderwijsinstellingen. Gecombineerd met gezamenlijke kennisontwikkeling over deze 3D-maaktechnologieen, kennisdeling en het realiseren van toepassingen zal de snelheid waarmee deze technologieën worden omarmd aanzienlijk worden verhoogd. Om de samenwerking blijvend te maken is er de intentie om een community te creëren voor de regio Noord-Nederland, waarmee een noordelijk ecosysteem ontstaat. 

“De doelstelling van het project is om het kennisniveau van 3D-printen en 3D-elektronica binnen Noord-Nederland naar een hoger plan te tillen en om innovatieve toepassingen te creëren.”

Consortium dat het project uitvoert 

Projectperiode:

1-10-2020  t/m  30-06-2023

Innovatiecluster Drachten heeft voor dit ontwikkelingsproject subsidie ontvangen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)


1. Doelstelling

De hoofddoelstelling van dit project is om het kennisniveau van 3D-printen en 3D-elektronica binnen Noord-Nederland naar een hoger plan te tillen en nieuwe innovatieve toepassingen te creëren.

 • Kennis delen en verspreiden

Meer bedrijven zouden 3D maaktechnologieën als strategische innovatie moeten herkennen, verkennen, en bijhorende activiteiten moeten opstarten. Hiervoor moeten we de relevante kennis delen en verspreiden.

 • Toepassen
  Er is al veel kennis en infrastructuur in Noord-Nederland beschikbaar. De tijd is rijp om deze naar een hoger plan te tillen om innovatieve toepassingen in Noord-Nederland te realiseren, en om deze duurzaam in te bedden in de design-filosofie en -methodieken van de huidige en nieuwe generatie technisch personeel.
 • MKB-participatie
  Voor het MKB is er een speciale participatiemogelijkheid om kennis en ervaring op te doen en te delen van de kennis. (link naar Kennis delen en verspreiden, participatiedeel)
 • Samenwerken en blijven samenwerken

Koplopers en kennisinstellingen kunnen het voortouw nemen om het MKB en de opleidingsinstituten te ondersteunen bij het omarmen van deze nieuwe technologieën. Het doel hierbij is om een blijvende samenwerking op het gebied van kennis en infrastructuur te realiseren om hiermee de slagkracht te verhogen en de kansen voor alle betrokkenen in Noord-Nederland een daarbuiten te vergroten.

2. MKB-participatie

MKB-participatie is mogelijk via een soort vouchersysteem. Het doel van dit systeem is om geïnteresseerden vanuit het MKB aan te laten sluiten gedurende het project en hen kennis op te laten doen naar eigen mogelijkheid en interesse. De opdracht moet worden voorbereid in samenwerking met Binder3D (welke binnen het 3D Print Kompas een loketfunctie voor het MKB heeft) en voorgelegd worden aan de stuurgroep van het 3D Print Kompas.

Hiermee is relatief laagdrempelige participatie mogelijk. Wel zijn er randvoorwaarden, die linken naar de doelen van het project. 

 • De voucher participatie is alleen bedoeld voor MKB-bedrijven. Deze dienen te voldoen aan de MKB-voorwaarden.
 • De opdracht is innovatief voor het bedrijf.
 • De uitgevoerde werkzaamheden komen (> 50%) ten goede van bedrijven in een of meer van de 3 gelieerde provincies.
 • De doelstelling van de opdracht moet overeenkomen met de doelstelling van 3D Print Kompas en passen binnen een van de deelprojecten.
 • De opdracht heeft een grote tussen de 7.500 en 50.000 euro.

De financiële randvoorwaarden voor de participatie zijn zodanig dat effectief 50% eigen financiële bijdrage wordt verwacht. 

Meer voorwaarden staan in het “MKB Participatie Aanvraag Formulier”. Dit aanvraagformulier kan worden opgevraagd via Kees Seldenrijk (Binder3D) of door contact te leggen met een van de projectpartners.

3d Printkompas Mkb Participatie

3.Kennis ontwikkelen

3.1 Metaal 

Kennis Ontwikkelen Metaal

Doelstelling

De doelstelling van dit werkpakket is om kennis van 3D-metaalprinten verder te ontwikkelen en toepassingen te realiseren. Bekende technieken voor 3D-metaalprinten zijn in hoofdlijnen onder te verdelen in drie soorten:

 • Directe energiedepositie (DED), waarbij onderdelen worden opgebouwd door met een laskop gesmolten metaal op een oppervlak te spuiten. Dit kan worden uitgevoerd met verschillende energiebronnen, zoals een laser, een elektronenbundel, of een elektrische lasboog, zoals aangegeven in onderstaande figuur.

DED-faciliteiten zijn veelal geschikt voor het vervaardigen van grotere onderdelen en het eindmateriaal is metallurgisch van hoge kwaliteit. Ook kan met deze techniek wordt geprint op bestaande vormen en kunnen reparaties worden uitgevoerd. Het NLR beschikt over een DED-systeem.

 • Poederbedfusie (PBF), waarbij onderdelen worden vervaardigd door m.b.v. een laser of elektronenbundel in een bed van metaalpoeder plaatselijk materiaal te versmelten. PBF-technieken zijn relatief nauwkeurig en het eindmateriaal is van metallurgisch hoge kwaliteit. Systemen die deze techniek gebruiken zijn beschikbaar bij o.a. het Innovatiecluster Drachten en de Rijksuniversiteit Groningen.
 • Bindmiddel-gebaseerde printtechnieken, waarbij een geprint onderdeel bestaat uit metaalpoeder dat m.b.v. een kunststof bindmiddel bij elkaar wordt gehouden. D.m.v. sinteren wordt het bindmiddel vervolgens uitgebrand en het onderdeel verdicht zodat een zuiver metalen onderdeel wordt verkregen. Technieken van dit soort vormen geen categorie op zich, maar vallen onder verschillende categorieën. Ze onderscheiden zich door de relatief lage kostprijs van vervaardigde onderdelen en specifieke mogelijk- en onmogelijkheden m.b.t. ontwerpvrijheid. Binder3D en het NLR beschikken over een bindmiddel-gebaseerd systeem (dat gebruik maakt metaalpoeder-gevuld filament).

Bovengenoemde categorieën technieken hebben elk hun sterke punten en zwakke punten en worden zodoende beschouwd als zijnde complementair aan elkaar. Strategisch gezien is het versterken van kennis van alle drie deze categorieën hiermee het meest waardevol.

Projectactiviteiten

Activiteiten m.b.t. 3D-metaalprinttechnieken zijn als volgt:

 • DED-techniek: kennis ontwikkelen van verschillende varianten van de DED-techniek met het doel om te onderzoeken hoe deze van meerwaarde zijn binnen de aan het project deelnemende bedrijven. Voor het bij het NLR beschikbare DED-systeem (zie onderstaande afbeelding) zal de focus liggen op procesonderzoek en het realiseren van toepassingen.
 • PBF-techniek: kennis ontwikkelen van proceskwaliteit en stabiliteit met het doel om een kwalitatief hoogwaardig, gecertificeerd printproces te ontwikkelen. Hiernaast toepassingen realiseren van deze printtechniek. Gebruik zal worden gemaakt van de bij de deelnemers beschikbare PBF-faciliteiten.
3.kennis Ontwikkelen Project
Pbf Tehcniek 1
Pbf Techniek 2
 • Binder-gebaseerde printtechnieken: kennis ontwikkelen van de state-of-the-art m.b.t. deze categorie printtechnieken met als doel het mogelijk te maken om kostenefficiënt metalen onderdelen te kunnen vervaardigen. Voor het systemen die filamenten gebruiken zal de focus liggen op het realiseren van toepassingen, terwijl bij systemen die materiaalpoeders gebruiken de focus in eerste instantie zal liggen op het vergaren van kennis omtrent de mogelijkheden van commercieel verkrijgbare systemen en diensten.

Omdat 3D-printen met name meerwaarde biedt in gevallen waar complexe vormen of functionaliteiten gewenst zijn zal er interactie zijn met het werkpakket Ontwerpmethodieken.

Business case

Samenwerking op het gebied van 3D-metaalprinten helpt de maakindustrie in Noord-Nederland op verschillende manieren:

 • Bedrijven wiens kernactiviteit het vervaardigen van metalen onderdelen behelst kunnen 3D-metaalprinten inzetten als productietechniek. Omdat 3D-metaalprinten in zowel techniek als mogelijkheden tegengesteld is aan verspanende technieken (zoals frezen en draaien) krijgen dergelijke bedrijven hiermee de beschikking over een productietechniek met geheel nieuwe mogelijkheden. Deze kunnen zij aanwenden voor het vervaardigen van nieuwe types onderdelen, bijv. onderdelen met een zeer hoge mate van complexiteit.
 • Voor bedrijven die onderdelen of producten vervaardigen in grote series (in metaal of kunststof) kan 3D-printen worden ingezet t.b.v. het verbeteren van hun fabricageprocessen, bijv. door het produceren van hoogcomplexe matrijzen, lichtgewicht robothanden, of andere gereedschappen. Daarnaast is het met bindmiddel-gebaseerde printtechnieken mogelijk om metalen onderdelen in kleine series te maken tegen kosten die lager zijn dan wanneer gebruik wordt gemaakt van gieten of poederspuitgieten. Ook de serieproductie van gepersonaliseerde producten behoort tot de mogelijkheden.
 • Bedrijven die eigen producten ontwerpen maar zelf geen onderdelen vervaardigen kunnen 3D-metaalprinten inzetten voor het creëren van functionele prototypes en hiermee hun productontwikkelproces versnellen. Hiernaast is kennis van 3D-metaalprinten voor hen van belang om onderdelen te vervaardigen die een gespecialiseerde toeleverancier voor 3D-geprinte onderdelen voor hen zou kunnen vervaardigen.

Betrokken bij dit werkpakket zijn NLR, Stork, NTS-Norma, Philips, Landes, Rijksuniversiteit Groningen, Binder3D, en ASTRON.

3.2 Composiet  

Doelstelling

De doelstelling van dit werkpakket is om onderzoek te verrichten naar technieken voor het 3D-printen van kunststoffen en composieten, en om hier toepassingen voor te realiseren. Er zijn veel verschillende commercieel verkrijgbare technieken voor het printen van deze materialen, elke met unieke sterke en zwakke punten. De volgende van deze technieken zijn voor het 3D Print Kompas in scope:

 • Poederbedfusie (PBF), waarbij onderdelen worden vervaardigd door in een volume van verpoederd kunststof plaatselijk materiaal met elkaar te versmelten. PBF-systemen voor kunststoffen zijn relatief nauwkeurig, bieden een zeer hoge mate van ontwerpvrijheid, en kunnen kostenefficiënt produceren. Dit maakt ze geschikt voor de productie van onderdelen in kleine tot middelgrote series. Een PBF-systeem geschikt voor experimenten met seriematig produceren is beschikbaar bij het Innovatiecluster Drachten.
 • Fused deposition modeling (FDM), waarbij wordt geprint door kunststofdraad door een verwarmde extruder te leiden. Dit is een van de meest simpele technieken voor 3D-printen. Verkregen onderdelen hebben een relatief lage nauwkeurigheid, maar ook een zeer lage kostprijs. Door kunststof te vermengen met vezels (zoals glas of koolstof) kunnen composieten worden geprint. FDM-systemen zijn bij veel van de projectpartners aanwezig, maar speciale systemen die ook composieten kunnen printen staan bij Philips Drachten en Binder3D.
 • Material jetting (MJ), waarbij materiaal druppelsgewijs in vloeistofvorm wordt geprint en hierna direct wordt verhard tot een vast materiaal. Sommige MJ-technieken zijn in staat om kunststoffen in full-color te printen, soms met transparantie en lokale variaties in materiaaleigenschappen. Zodoende is deze techniek erg populair voor creëren van prototypes en demonstratiemodellen. Philips Drachten beschikt over een aantal MJ-systemen die vrijwel uitsluitend voor prototypes worden gebruikt.

Projectactiviteiten

Activiteiten m.b.t. 3D-kunststof- en composiettechnieken zijn als volgt:

 • PBF-technieken: kennis ontwikkelen van de mogelijkheden van PBF-technieken voor het printen van verscheidene materialen, zoals stijve materialen (glasparel-gevulde kunststoffen) en flexibele materialen (d.w.z. rubberachtige materialen). Hiernaast ervaring opdoen met het gebruik van deze technieken voor serieproductie, met focus op processtabiliteit en standaardisatie m.b.t. het productieproces alsmede het realiseren van bijhorende toepassingen.
 • FDM-technieken: de inzet van FDM voor het snel en goedkoop vervaardigen van zeer kleine productseries alsmede speciale gereedschappen (zoals opspanningen), waarbij de nadruk hierbij vooral zal liggen op het 3D-printen van composieten.
 • MJ-technieken: kennis ontwikkelen van de mogelijkheden van het printen van siliconenrubbers t.b.v. het creëren van prototypes geschikt voor toepassingen gerelateerd voeding en medische doeleinden.

Om de reden dat het ontwerp van onderdelen gekoppeld is aan de ontwerpvrijheid van de verschillende 3D-printtechnieken zijn zal er interactie zijn met het werkpakket Ontwerpmethodieken.

Business Case

Ontwikkeling op het gebied van kunststof- en composietprinten biedt voor de maakindustrie in Noord-Nederland de volgende kansen:

Spuitgieten

Technieken geschikt voor serieproductie maken het voor bedrijven mogelijk om kostefficiënt kleinere series te produceren. De flexibiliteit die 3D-printen als productietechniek kent maakt het hiernaast mogelijk om time-to-market te verkorten (om de reden dat productiegereedschappen als spuitgietmatrijzen niet benodigd zijn), snel productieprocessen om te stellen, en om unieke, gepersonaliseerde producten seriematig te vervaardigen. De hoge mate van ontwerpvrijheid t.o.v. de meer conventionele productietechnieken als spuitgieten kan hierbij gelijktijdig worden aangewend om complexere, innovatieve onderdelen/producten te maken.

3D-geprinte stijve kunststoffen (incl. composieten) kunnen worden ingezet voor het snel en goedkoop produceren van gereedschappen als opspanningen en grippers.

De inzet van het 3D-printen van siliconenrubbers is van grote waarde voor de ontwikkeling van siliconen-onderdelen en -producten t.b.v. toepassingen waarbij er contact is met voeding, of voor toepassingen in de medische markt. De reden hiervoor is dat het 3D-printen van siliconenrubber kan worden gebruikt om snel en kosteneffectief prototypes te vervaardigen.

3d Geprinte Stijve Kunsstoffen

3.3 3D Elektronica

Doelstelling 

De doelstelling van dit werkpakket is om de kennis te vergroten van technieken voor het vervaardigen van 3D-elektronica en om toepassingen hiervan te realiseren t.b.v. betere en efficiëntere producten en productieprocessen.

Projectactiviteiten 

De technische scope van dit werkpakket omvat verscheidene technieken, zoals ‘zuivere’ 3D-printtechnieken, de combinatie van 3D-printen met het plaatsen van elektrisch geleidende sporen en componenten in een aparte processtap, maar ook het 3-dimensionaal plaatsen van sporen en componenten op kunststof onderdelen die met spuitgiettechnologie zijn vervaardigd. Ook in scope is de depositie van metaal op kunststof onderdelen t.b.v. bijv. elektromagnetische afscherming. 

Activiteiten zijn gericht op het opdoen van kennis van verscheidene technieken en deze uiteindelijk combineren ten behoeve van toepassing.

 • Het verkennen van mogelijkheden en limieten van 3D-elektronica en deze uittesten in testmodules om de hiermee potentie van 3D-elektronica en de bijhorende maaktechnieken in kaart te brengen. Voorbeelden van kennis welke dient te worden opgedaan is kennis van materiaaleigenschappen, proceseigenschappen, en proceskennis van de metallisatie van geprinte delen.
 • Het verkennen van toepassingen voor 3D-elektronica voor het maken van producten en gereedschappen welke geleidende sporen en componenten bevatten, zowel aan het oppervlak als intern.

Business case 

3d Print

Vanwege de alsmaar toenemende complexiteit van elektronica in producten en productieprocessen is 3D-elektronica een groeimarkt. Hierin zijn verscheidene toepassingsgebieden van belang. De toepassing van 3D-elektronica in de productie van zowel kleine als grotere productseries maakt het mogelijk om veel winst te behalen op bijv. materiaalreductie, miniaturisatie, energiezuinigheid, robuustheid (door betere afscherming van zowel weerinvloeden als elektromagnetische interferentie), en duurzaamheid.  

3d Print Enkelstuksproductie

Enkelstuksproductie is echter ook van belang, niet alleen voor het vervaardigen van unieke (bijv. gepersonaliseerde) producten, maar zeker ook omdat dit door middel van experimenteren en prototyping de ontwikkeling van 3D-elektronicaproducten mogelijk maakt en hierbij innovatie aanjaagt. Daarnaast vereisen verscheidene productieprocessen het gebruik van gereedschappen waarin elektronica en mechanica geïntegreerd zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de testopspanningen die worden gebruikt bij de productie van elektronica, welke complexe units zijn bestaande uit een houder met kabels, connectoren, LED’s, met anti-statische eigenschappen, en welke grotendeels vervangen zouden kunnen worden door een enkele onderdeel bestaande uit geïntegreerde mechanica en elektronica (met geleidende sporen) in één enkele behuizing. 

3d Elelktronica

De haalbaarheid is reëel. In de afgelopen 2-3 jaar is gebleken dat metalen op kunststoffen veel mogelijkheden geeft. In twee eerdere projecten binnen Noord-Nederland (onderdeel van Region of Smart Factory en het Innovatiecluster Drachten) zijn de eerste succesvolle stappen naar de ontwikkeling van 3D-elektronica gezet. Echter, de roadmap is nog niet voltooid en vereist verdere kennisontwikkeling. Uiteindelijk stelt de opgedane kennis ons in staat om beter aan te kunnen sluiten bij de internationale markt en om als regio binnen Nederland voorop te lopen in deze technologie.

3d Elektronica Kennisontwikkeling

Philips, Variass en ASTRON trekken samen op in het werkpakket, met ieder een eigen aandacht gebied en focus en samen de kennis delen en verspreiden.

3.4 Glasprinten 

Doelstelling 

De doelstelling van dit werkpakket is om de kennis van de mogelijkheden van het glasprintproces bij de partners verder te vergroten. Daarnaast is het de doelstelling om, binnen de groep van projectpartners alsmede met externe partijen in binnen- en buitenland, onderzoek te doen naar potentiële markten waar geprint glas, eventueel in combinatie met andere printtechnologieën, goede business cases oplevert, en om te komen tot ketens van Noord-Nederlandse bedrijven die zich op die markten gaan richten. 

Projectactiviteiten 

 • Definitie van een MVP (minimum viable product) voor één of meerdere markten. Bij deze activiteit zal samen met de projectpartners worden onderzocht welke specifieke commerciële kansen er zijn voor 3D-glasprinten in de markten waarin zij actief zijn. Daarnaast zal worden onderzocht waaraan een MVP moet voldoen als deze ervoor moet zorgen dat potentiële klanten voldoende bekend worden met 3D-glasprinten, zodat zij deze als productietechnologie kunnen adapteren voor onderdelen van hun producten. 
 • Modelering van het printproces. Om betrouwbaar complexe 3D-structuren te kunnen produceren is modelering van het proces van grote waarde. Belangrijke aspecten zijn o.a. het thermodynamisch gedrag van het glas tijdens het printen en de hechting/versmelting van de lagen en vervorming van het glas bij het afkoelen. 
 • Procesontwikkeling. Met behulp van het 3D-glasprintsysteem bij QSIL zal meer onderzoek gedaan worden naar de produceerbare glasstructuren. Onderzoek zal zich toespitsen het verkennen van mogelijkheden/beperkingen van het systeem, verbetering van proceseigenschappen, en materiaalonderzoek. 
 • Business case. Het 3D-printen van glas is een technologie met veel potentie waarvoor, vanwege de zeldzaamheid van de techniek, waardevolle toepassingen nog uitgewerkt dienen te worden. Bij een presentatie van de techniek op de Glasstec beurs in Dusseldorf in 2018 was er al veel interesse vanuit eindgebruikers opererend in een groot aantal markten. Concrete voorbeelden voor mogelijke toepassingen waren: bioglasprotheses, prototypes van glazen producten, medisch/laboratorium glas, de productie van bouwmateriaal (bijv. dubbelglas), en kleine glasstructuren t.b.v. diverse filters en sensoren. Ook in combinatie met andere technologieën zijn er potentiële business kansen. Zo zoude combinatie van 3D-elektroncia en glasprinten kunnen worden aangewend voor fotonica-toepassingen. 
 • In dit project zal door QSIL en Demcon, aangevuld met partners uit de andere 3D-printcommunities, die specifieke markten begrijpen en bedienen, een technologie & business roadmap worden opgesteld om potentiële markten voor geprint glas te ontwikkelen.
Glasprinten

3.5 3D ontwerpen

3d Ontwerpen

Een van de voordelen van 3D-printen en 3D-elektronica is de hoge mate van ontwerpvrijheid. Toepassingen voor deze technieken vereisen hierbij een nieuwe manier van ontwerpen om deze te benutten; een manier die anders is dan standaard CAD-ontwerp.

Door de verschillende partners is in de afgelopen jaren al kennis opgedaan van een aantal geschikte ontwerptechnieken en de bijhorende softwarepakketten. Er valt echter nog veel winst te behalen om de reden dat de eerder onderzochte software veelal niet integreert in bestaande CAD/PLM-omgevingen. Ook is de maakbaarheid van de ontwerpen die dergelijke software oplevert niet altijd voldoende. Recentelijk is er vanuit grote softwarebedrijven op het gebied van CAD veel inzet om hierin te verbeteren en komen er regelmatig nieuwe en verbeterde softwaretools beschikbaar. Een belangrijk doel in dit werkpakket is om te onderzoeken hoe deze kunnen worden aangewend t.b.v. een betere, meer geïntegreerde manier van ontwerpen.

Voor het ontwerpen van 3D-elektronica bestaan aanzienlijk minder volwassen software-oplossingen. Een doel in dit werkpakket is daarom om te verkennen welke oplossingen hier bestaan en welke geschikt zijn voor onze toepassingen.

Tot slot zit de uitdaging van het ontwerpen niet alleen in het gebruik van de juiste software, maar vooral ook in het stimuleren van constructeurs om hen in nieuwe ontwerprichtingen te laten denken. Om deze reden is er veel kennisdeling tussen de partners.

To Bottom Cropped

4. Kennis delen en verspreiden

Het is belangrijk dat de beschikbare kennis op het gebied van materialen, processen, ontwerpmethodes en systemen wordt gedeeld en wordt uitgedragen naar de regio.  Kennisdeling en kennisverspreiding zijn belangrijke doelstellingen vanuit het 3D Print Kompas om MKB-bedrijven op een toegankelijke manier kennis laten maken met dit samenwerkingsverband.

Een groot deel van die kennisdeling zal plaats vinden in de vorm van een kenniskring: een bijeenkomst bedoeld voor de community waarbij kennis zowel buiten als binnen de community gedeeld zal worden. Een dergelijke bijeenkomst zal tenminste 1x per kwartaal gehouden worden. 

Inmiddels is er een agenda opgesteld van ingeplande activiteiten welke door de 3DPK partners georganiseerd worden. Deze lijst zal gedurende de tijd verder worden bijgewerkt en aangevuld.

PeriodeBedrijfContactpersoonActiviteit
15.09.2021Binder3D/BASFKees SeldenrijkPresentatie+workshop
06.10.2021NLRJan Halm3D Metaalprinten
14.10.2021Binder3D/TeqnowKees SeldenrijkAdditive Manufacturing
04.11.2021Binder3DKees SeldenrijkPresentatie HP
Q4 2021Binder3DKees SeldenrijkNieuws van de Formnext
Q1 2022DemconFranc van Sleennnb
Q2 2022NHLWilbert van den EindeLearning Day
Q3AstronJohan Pragtnnb
Q4PhilipsThomas Pijpernnb
Q1 2023VenturaKevin Vissernnb
Q2 2023RevamoRoelof Veddernnb
Binder3d

BINDER3D, PROEFTUIN INDUSTRIEEL 3D PRINTEN

Binder 3D is een fysieke experimenteeromgeving waar het MKB op een laagdrempelige wijze ervaring op kan doen met 3D printen, zonder dat deze bedrijven eerst in de technologie moeten investeren. Daarnaast is het de omgeving waar kennis en ervaringen worden gedeeld en uitgewisseld.

De 3D Print Kompas loket functie voor de MKB-participatie via een het vouchersysteem loopt in eerste instantie via Binder3D.

KENNIS DELEN

Wij hebben de ambitie om het kennisniveau in het noorden van Nederland naar een hoger niveau te tillen door samenwerkingen tot stand te brengen en gezamenlijk kennis en ervaringen op te doen. 

ONAFHANKELIJK

Als onafhankelijke partij vormt Binder3D de ontbrekende schakel tussen bedrijven en ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en industrie-experts.

WERKEN MET PROFESSIONELE SYSTEMEN

Deelnemers aan de Binder3D proeftuin hebben toegang tot de aanwezige professionele 3D printsystemen. Niet alleen beschikt Binder3D over high-end kunststof printers, maar ook het printen in metalen behoort tot de mogelijkheden.

WERKEN MET PROFESSIONELE SYSTEMEN

Binder3D heeft de loket functie voor de MKB-participatie via een vouchersysteem

5. Kennis Vergroten 

Eén van de doelstellingen van het 3D Print Kompas is om het aantal deelnemers te vergroten door meer bedrijven en initiatieven toe te voegen. Hiervoor zal een overzichtelijk deel van het budget worden aangewend in de vorm van presentaties en de begeleiding van geïnteresseerde nieuwe deelnemers, vanuit zowel de het Innovatiecluster Drachten als Binder3D.  

Daarnaast ligt de toekomst open: er kunnen allerlei nieuwe initiatieven ontstaan die we nu nog niet kennen. Aanhaken op landelijke initiatieven is hierbij een reële optie.

6. Contact

Email contact:

Algemeen: is-secretariat@astron.nl

Program manager: Johan Pragt, pragt@astron.nl

Technische werkpakketten en technische vragen: Thomas Pijper, t.pijper@philips.com

MKB-aangelegenheden, participatie voucher: Kees Seldenrijk, kees.seldenrijk@binder3d.com

Schriftelijk contact

Penvoerder:

3D Print Kompas
H. Smid
Cereslaan 4
9641 MJ Veendam