Header blauw

Privacy & cookies

Privacybeleid van Vereniging Innovatiecluster Drachten

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Vereniging Innovatiecluster Drachten (hierna ‘ICD’) verwerkt van haar leden, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien uw bedrijf lid wordt van ICD of u om een andere reden persoonsgegevens aan ICD verstrekt, geeft u daarbij expliciet toestemming aan ICD om persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

 • Vereniging Innovatiecluster Drachten, De Tijen 3, 9201 BX, Drachten, telefoon: 0512 589300, KvK: 63089742
 • Het bestuur is van de Vereniging Innovatiecluster Drachten is bereikbaar via info@icdrachten.nlof hetzelfde postadres als hierboven.
 • De functionaris persoonsgegevens is Bas de Nooijer en is bereikbaar via: b.de.nooijer@venturasystems.com.

2. Welke gegevens verwerkt Vereniging Innovatiecluster Drachten en voor welk doel?

2.1 In het kader van het ICD lidmaatschap of als gast van het ICD kunnen de volgende persoonsgegevens door ICD verwerkt worden:

 • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, functie, interessegebieden, kennis- en kunde
 • zakelijke of privé adresgegevens eventueel zakelijk postadres
 • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) ICD bedrijven
 • overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie.

2.2 Vereniging Innovatiecluster Drachten verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

(onderstaand is eventueel aan te passen door organisatie)

 • uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie, interessegebieden, kennis- en kunde wordt gebruikt voor contact over ICD activiteiten, of bezoek, en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
 • uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, functie, interessegebieden, kennis- en kunde wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Vereniging Innovatiecluster Drachten;
 • uw naam en bankrekeningnummer bedrijf wordt gebruikt om betalingen, van cursussen, trainingen, bestellingen, en/of afgenomen diensten af te wikkelen.
 • uw naam, e-mailadres en gewerkte uren voor het Innovatiecluster Drachten worden gebruikt voor de urenregistratie van het ICD.

2.3 Uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Vereniging Innovatiecluster Drachten en u te informeren over de ontwikkelingen van Vereniging Innovatiecluster Drachten.

 • E-mail berichtgeving (opt-out): Vereniging Innovatiecluster Drachten gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Vereniging Innovatiecluster Drachten.
 • Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via een mail naar info@icdrachten.nl.

2.4 Foto’s en video’s

Bij bijeenkomsten van het ICD worden soms foto’s en/of video’s gemaakt ter verslaglegging van de activiteit. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden op de website, in nieuwsbrieven of rapportages van het ICD. Deelnemers kunnen altijd kenbaar maken aan de fotograaf dat zij niet geportretteerd wensen te worden. Het ICD kan niet voorkomen dat u op de achtergrond zichtbaar bent. Wanneer u het niet eens bent met de publicatie van beelden kunt u dit kenbaar maken. Zie hiervoor punt 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten.

3. Bewaartermijnen

Vereniging Innovatiecluster Drachten verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschapen van uw bedrijf tot maximaal een jaar na afloop van de REP periode. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Vereniging Innovatiecluster Drachten passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Informatie over de genomen maatregelen kunt u opvragen bij de functionaris persoonsgegevens van ICD.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Vereniging Innovatiecluster Drachten gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via het bestuur van Vereniging Innovatiecluster Drachten kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vereniging Innovatiecluster Drachten zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het bestuur.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Vereniging Innovatiecluster Drachten uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze verenigingssecretaris of functionaris persoonsgegevens via info@icdrachten.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.